Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

BARUMA is een product van Grijp Maaike, Berkenhof 25 te Merelbeke. Ondernemingsnummer: 0794.478.401

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en gelden integraal voor het volledige aanbod van en elke bestelling Bij BARUMA. Een schriftelijk exemplaar kan op eenvoudig verzoek bezorgd worden.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen BARUMA en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door BARUMA op haalbaarheid is beoordeeld. BARUMA behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden.

Prijsoffertes en bestellingen

Offertes aanvragen kan enkel via mail.

Bestellingen kunnen via de webshop en website online/e-mail.

Prijsbepaling

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro. BARUMA is vrijgesteld van BTW. De prijzen zijn zoals vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Aangeduide prijzen kunnen veranderen. De prijzen zijn exclusief verzendingskosten. 

Levering en overmacht

Verzending en levering vinden pas plaats na betaling van de overeengekomen prijs. De leveringstermijn wordt ruim geschat op 4 werkdagen. Dit na ontvangst van het factuurbedrag. BARUMA tracht binnen de 24 uren na ontvangst van de volledige som van de bestelling, de gekochte goederen te versturen. De vermelde termijnen zijn louter informatief en niet bindend. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding zijn tot extra kosten. De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper. BARUMA werkt enkel en alleen met Bpost om het risico op verloren of beschadigde pakjes zo klein mogelijk te houden. BARUMA werkt met een vaste verzendkost ongeacht het gewicht of de manier van verzending. Naast verzending via Bpost kan er ook gekozen worden om de bestelling zelf op te halen op het adres van BARUMA: Berkenhof 25 te Merelbeke. Dit tijdens het opgegeven uur.

BARUMA is niet aansprakelijk als er niet kan nagekomen worden aan de verbintenissen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, en ook elke omstandigheid, welke storingen in het internet, elektriciteit, emailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van BARUMA en ook door ziekte, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. In geen geval is BARUMA gehouden aan enige boete of schadevergoeding te betalen. BARUMA behoudt zich in geval van overmacht het recht voor de verplichtingen op te schorten en is ook gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Indien BARUMA bij het intreden van de volmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.  

Gegevensbeheer

Als u een bestelling plaatst bij BARUMA, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van BARUMA. Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistraties en zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden, behalve wanneer BARUMA hiertoe wettelijk verplicht is. Zie onze Privacy Policy. BARUMA respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

Privacy

Plaatst u een bestelling bij BARUMA, dan geeft u BARUMA het recht over te gaan tot de verwerking en het intern gebruik van de persoonsgegevens (zoals naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer) voor doeleinden als de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestelling, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De persoonsgegevens worden in geen geval zonder uw toestemming overgemaakt aan derden, behalve wanneer BARUMA hiertoe wettelijk verplicht wordt.  BARUMA kan gebruik maken van cookies om de navigatie doorheen de website te vereenvoudigen. Een cookie meldt onze server dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site, op welk moment van de dag onze site bezocht wordt, enz. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die naar u als persoon verwijzen. Als u dit wenst, kunt u het ontvangen van cookies blokkeren in uw browser. Wij behouden ons het recht voor om ons privacy beleid aan te passen en op die manier up-to-date te houden.

Klachten

Klachten met betrekking tot een bestelling, dienen zo snel als mogelijk en uiterlijk één week na de levering per email of aangetekend schrijven aan BARUMA ter kennis worden gebracht. Dit dient ook gestaafd te worden met foto. In geval van geschillen tussen BARUMA en de klant zal eerst -getracht worden deze in der minne op te lossen.

Aansprakelijkheid

Alle artikelen die verkocht worden door BARUMA worden zo exact mogelijk weergegeven en omschreven. Mocht er zich toch een fout voordoen, of afwijkende kleur zijn, dan kunnen wij hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. BARUMA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van producten die worden aangeboden op onze website.

Garantie

BARUMA staat ervoor in dat de door ons geleverde producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. BARUMA is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de klant. Als blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan BARUMA) zoals hierboven bij KLACHTEN  op te volgen. Terugzending van de zaken dient te geschieden zoals geschreven bij de rubriek HERROEPINGSRECHT hieronder.

Betalingstermijnen & -modaliteiten

De levering vindt pas plaats na ontvangst van het factuurbedrag. Wanneer de betaling binnen de 5 werkdagen niet ontvangen werd worden de contractvoorwaarden opnieuw besproken. Bestelde goederen worden 2 werkdagen gereserveerd zonder betaling.

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan BARUMA mee te delen dat hij afziet van de aankoop, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de artikelen. De consument stuurt deze dan in originele verpakking op eigen risico en kosten terug. Het artikel dient in ongewijzigde staat teruggezonden te worden. Zodra wij de artikelen in originele staat hebben ontvangen wordt uw geld (met uitzondering van de verzend- en betaalkosten) teruggestort binnen de 30 dagen.

Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens over gewichten, afmetingen, kleuren... op de webshop/website van BARUMA gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Gent bevoegd.